Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Centre d'acollida Mas Garriga

Definició servei:
És un centre col·laborador de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, des de setembre de 2002, data en que Fundació Plataforma Educativa inicia la gestió. Des d’inicis de l’any 2008 la gestió es porta directament des de la Fundació RESILIS. Aquest centre atén a nois i noies de 12 a 18 anys que no tenen cap adult que se'n pugui fer càrrec.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
El centre disposa d'una aula de formació interna per als nois acollits, ja que una part d’aquests joves encara estan en edat escolar però, per les seves característiques idiomàtiques o de temporalitat d'estada, no poden accedir a un recurs ordinari. L’aula no està reconeguda pel Departament d’Educació i és un recurs propi i intern de l’entitat pendent d’establir un conveni. A nivell formatiu el centre s'encarrega de proporcionar competències bàsiques a aquests joves en matèria d'idiomes, llengua, ciències, etc.
 
També es proporcionen competències bàsiques per a la inserció laboral d'aquests adolescents i joves (horta, pelleteria, pintura, etc.).
 
Dins aquest servei també s'està desenvolupant un projecte d'horta ecològica i galliner i una petita explotació ramadera i de cavalls, tot dins el marc de l'aula taller.
 
El centre disposa d’una aula d’informàtica amb 8 ordinadors i accés a internet.
 
Destinataris:Infants/Adolescents
Joves
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Els joves usuaris d'aquest Centre d'Acollida són nois i noies de 12 a 18 anys desemparats, és a dir:
  • Quan manquen les persones a les quals correspon per llei exercir les funcions de guarda, quan aquestes persones estan impossibilitades per exercir-les o quan les exerceixen amb perill greu per al menor.
  • Quan s'aprecia qualsevol forma d'incompliment o d'exercici inadequat dels deures de protecció establerts per les lleis per a la guarda dels infants i adolescents, o quan manquen els elements bàsics per al desenvolupament integral de la seva personalitat.
  • Quan l’infant o adolescent presenta signes de maltractaments físics o psíquics, d'abusos sexuals, d'explotació o d'altres tipus.
La declaració de la situació de desemparament d'un infant o adolescent la fa, a Catalunya, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).
 
Àmbit territorial:Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Economia/Treball
Residencial/Territorial
Atenció Social i Salut
Cultura/Lleure/Esport
Formació
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Ctra de Celrà a Juià s/n
17462 Juià

Telèfon: 972 490 150

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 8 a 15h

Persona de contacte: Eloi Palomeras (director)

E-mail: masgarrigaformacio@gmail.com

Adreça web:
http://www.resilis.org/ca/serveis_centre_acollida_mas_garriga.php