Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Consell Comarcal del Gironès

Definició servei:
La comarca es constitueix com a una entitat local de caràcter territorial formada per l’agrupació de municipis contigus, té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia per al compliment dels seus fins. El govern i l’administració de la comarca corresponen al Consell Comarcal.
 
Les comarques estan actualment regulades pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. La Llei estableix les competències dels consells comarcals que poden ser pròpies, delegades per la Generalitat o la Diputació i delegades pels municipis.
 
Els consells comarcals tenen com a principal funció ser una eina al servei del reequilibri territorial, assegurar la prestació de serveis als municipis que per les seves característiques no poden disposar-ne. Han de vetllar pels interessos de la comarca i prestar serveis comarcals o supramunicipals. També poden coordinar serveis municipals entre ells i organitzar-ne de nous que no estiguin coberts pels governs locals.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Per consultar informació específica sobre els diferents serveis recomanem accedir a la Cartera de Serveis del Consell Comarcal:
 
Cartera de serveis.

O bé, consultar la pàgina web: http://www.girones.cat/
 
Destinataris:
Població en general
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
Població nouvinguda
Infants/adolescents
Joves
Dones
Gent gran
Famílies
Emprenedors, empresaris, comerciants
Persones que busquin feina
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
El Consell Comarcal del Gironès té les següents àrees d'actuació:
  • Cultura: que contempla el Servei Comarcal de Català i l'Escola de Música
  • Hisenda: que contempla Serveis Econòmics, Serveis Propis, Ensenyament i les Beques Escolars.
  • Cooperació Municipal: que contempla Cooperació i Serveis Tècnics, Habitatge i obres, Serveis Informàtics, Medi Ambient, Recursos Ambientals i Turisme.
  • Serveis a les persones: que contempla Serveis Socials, Serveis d'Atenció a la Gent Gran, Promoció Econòmica, Joventut i Esports.
 
L'accés als diferents serveis i recursos comarcals depèn del servei en qüestió. En alguns casos cal trucar i demanar cita prèvia (com en el cas dels Serveis Socials) i en altres l'accés és lliure i directe (com en el cas del Centre de Visitants del Gironès).
 
Àmbit territorial:
Comarca del Gironès
 
Àmbit d’actuació:
Economia/treball
Residencial/territorial
Atenció social i salut
Cultura/lleure/esports
Formació
Relacional/comunitari
Ciutadania/participació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
C/ Riera de Mus, 1A
Girona 17003
 
Telèfon: 972 213 262
Fax: 972 213 573 
 
Adreça web: www.girones.cat