Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Definició servei:
El Consorci de Benestar Social Gironès – Salt, és una entitat de caràcter local, format pel Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Salt, amb l’objectiu general de gestionar els serveis socials de Salt i dels municipis del Gironès, exceptuant la ciutat de Girona. Es va crear al 2006 i els seus estatuts estan aprovats mitjançant la seva publicació íntegra al BOP de Girona, núm. 81 de 27 d’abril de 2006.
 
La creació del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt va ser fruit d’una voluntat política per multiplicar l’eficàcia i l’eficiència dels professionals i alhora, generar sinèrgies que repercuteixin en la qualitat de les prestacions en serveis socials i donar resposta a les necessitats emergents d’una societat amb canvis permanents.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt presta els serveis socials bàsics, els quals s’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari. Aquests tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar.
 
Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics d’atenció social, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa per a infants i adolescents.
 
D’altra banda, el Consorci té competència en la prestació de programes i serveis de caràcter civicosocials, assistencials i també de caràcter preventiu. És per això, que porta a terme un conjunt de programes i serveis especialitzats en matèria d’infància i adolescència, de suport a la família, d’atenció i suport a la dona, d’atenció a la nova ciutadania, de promoció de la salut i l’envelliment actiu de la gent gran, i de desenvolupament de programes d’inclusió social per tal de donar resposta a les situacions actuals i emergents que causen l’exclusió social de determinats col·lectius.
 
Destinataris: Població en General
Població amb Dificultats Socials i/o Econòmiques
Població Nouvinguda/Immigrada
Infants/Adolescents
Joves
Dones
Gent Gran
Famílies
Professionals/Entitats
Persones amb Disminucions
Persones amb Problemes de Salut/Autonomia
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Els serveis i programes que presta el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt estan adreçats a totes aquelles persones que resideixen als municipis de la comarca del Gironès, exceptuant la ciutat de Girona.
 
Àmbit territorial: Salt
Comarca del Gironès
 
Àmbit d’actuació: Atenció social i salut
Ciutadania/Participació
Relacional/comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Consorci de Benestar Social Gironès - Salt
C/ Riera de Mus 1-A
Girona 17003

Telèfon: 972 20 19 62
Fax: 972 21 35 73

Adreça electrònica: consorci.benestar@girones.cat

Adreça web: http://www.cbs.cat/