Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Programa de Beques d'Estudi. Fundació Ser.gi


Definició servei:
Projecte de suport acadèmic, que consisteix en un acompanyament econòmic i tutorial personalitzat a alumnes del municipi de Salt. L’acció tutorial és compartida, bàsicament entre els tutors dels centres educatius, els tutor/es de les acadèmies de reforç escolar, i la tècnica del Programa Beques. Un aspecte estratègic a destacar, és el treball en xarxa, l’aprofitament dels recursos educatius del territori i la complementarietat amb d’altres actuacions educatives que es realitzen en el territori, per això s’ha creat la Comissió de Programa Beques que és un òrgan que ha donat suport en la definició, seguiment i avaluació del projecte.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Alumnes d’ESO, que tenen potencial per obtenir èxit escolar (gran motivació per els estudis i/o bona capacitat intel.lectual,) però que presenten mancances socioculturals, lingüístiques i econòmiques que poden obstaculitzar l’assoliment de millors resultats acadèmics. Implicats els 5 centres de secundària de Salt (3 públics i 2 concertats).

Objectiu general del Programa Beques:

La millora de la situació educativa dels joves en situació o risc d’exclusió per tal de  promoure una inserció laboral al mercat de treball qualitativa, en el marc d’un treball comunitari i en sinergia i complementarietat a les iniciatives públiques i privades que s’estan desenvolupant en el municipi.

ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ
a) El seguiment tutorial. Compartit entre tutor/a del centre educatiu, acadèmica de reforç escolar i la tutora-tècnica del Programa beques.

b) Coordinació entre els adults referents del l’alumne per garantir la promoció acadèmica, especialment en les etapes on es poden presentar més vulnerabilitat, sobre tot en l’etapa de transició educació obligatòria i post  obligatòria.

c) Aprofitament dels recursos educatius no formals. Per tal que els alumnes ampliïn  la seva xarxa relacional i  enriqueixin el seu itinerari formatiu i vital.

d) Potenciar el treball en xarxa. Amb la creació d’una comissió formada per diferents representats de institucions i entitats, per el disseny, seguiment avaluació del projecte.

METODOLOGIA

Els criteris metodològics/pedagògics bàsics que ens plantegem:
 • Treball del rol de l’educador/a: Relació educativa, dinamitzador/a.
  • Promoure l’enfortiment dels vincles entre pares/ fills, tutors /alumnes i pares/ tutors. Procurant que entre els diferents adults referents es doni la confiança complicitat i cooperació  necessària per fer una intervenció educativa coherent i eficient.
  • No interferir excessivament en els sistemes familiars fet que podria diluir els rols i debilitant els lligams afectius.
 • Oferir  una visió constructiva de la realitat educativa del municipi.  Generant una narrativa que insisteixi en les potencialitats ja sigui individuals, col.lectives o estructurals i minimitzant les visions pessimistes i/o reduccionistes.
 • El treball en xarxa i la coordinació/cooperació entre diferents professionals de l’ educació i d’altres agents de influència educativa secundària.
  • Buscar la complementarietat estratègica i metodològica amb d’altres accions educatives que  es desenvolupen en el territori.
 • Dinàmica d’investigació-acció. Buscar un model d’intervenció eficaç/eficient que es pugui extrapolar a diferents perfils d’alumnes.
 • Acció tutorial d’acompanyament personalitzat, al llarg de tot el procés socioeducatiu. Aquest seguiment ha de garantir que el recurs no es desvirtuï convertint-se en una beca de caràcter assistencial.
  • Així, es vetlla per l’assoliment dels objectius pactats, la implicació del becari en la construcció del seu propi itinerari formatiu i coordinar totes les parts implicades en el procés socioeducatiu del jove.
 • Flexibilitat del projecte. Adaptar-lo a les prioritats i necessitats del territori i també personalitzar el recurs adaptant-lo al màxim al perfil i a les necessitats de l’usuari. En aquest sentit, totes i cada una de les beques atorgades seran el resultat d’estudiar en cada cas el perfil del beneficiari/a així com les necessitats específiques de formació d’acord amb les seves capacitats i motivacions. L`anàlisi d’aquestes variables determinarà el destí, la duració i l’import de la beca proporcionant doncs, una resposta personalitzada a les necessitats dels joves destinataris.
Destinataris:
Infants/adolescents i professionals
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Derivació al Programa Beques: S’estableix un protocol d’intervenció pactat entre els membre de  la Comissió del Programa Beques i els equips directius dels centres educatius de secundària del municipi.
S’acorda que la derivació d’alumnes al Programa Beques d’ Estudis la faran els centres educatius de secundària.
Àmbit territorial:
Salt
Àmbit d’actuació:
Formació i Relacional/comunitari
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Fundació SER.GI
Plaça Lluís Companys, 12. Girona. 17003
Telèfon: 972 213 050
Adreça electrònica: estheracosta@fundaciosergi.org
educacio@fundaciosergi.org
Adreça web: www.fundaciosergi.org