Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Centres oberts infantils de Salt. Consorci de Benestar Social Gironès-Salt


Definició servei:
Servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dona suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
L'objectiu és proporcionar atenció a tots els menors en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l'adquisició d'aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

Les funcions del Centre Obert són:
  • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents proporcionant-los acolliment i convivència, atenció individual i en grup.
  • Derivació i integració a recursos normalitzats de la comunitat.
  • Potenciar les competències parentals de la família conjuntament amb els Serveis socials d'atenció primària.
L'equip humà que hi treballa és:
  • 1 coordinadora i educadora social
  • 1 educadora social
  • 2 integradores socials
  • Altres professionals puntuals (talleristes, especialistes, personal de pràctiques,...).
Destinataris:
Infants/adolescents
Famílies
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Accés per derivació dels Serveis Socials Bàsics o des del Servei Social Especialitzat de la zona, segons Protocol de Derivació.

Requisits: Alta explícita de la Direcció segons protocol de derivació.
Àmbit territorial:
Salt
Àmbit d’actuació:
Atenció social i salut
Cultura/lleure/esports
Formació
Relacional/comunitari
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Centre Obert Guimerà
C/ Àngel Guimerà, 106-108
Salt  17190
 
Centre Obert Filadores
C/ Filadores, 3
Salt 17190
Telèfons: 972 406 363 / 972 24 32 10
Fax: 972 242 391

Adreça electrònica: centreobertsalt@cbs.cat
Adreça web: coisalt.cbs.cat

Horari: de dilluns a divendres de 17.00  a 20.00 hores atenció en grup.
De dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 hores atenció individualitzada i dimecres i divendres de 8 a 15 hores.