Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


CIFO Salt (Centre d'Innovació i Formació Ocupacional)


Definició servei:
El Centre d’Innovació i Formació Professional Ocupacional és el centre de referència de formació professional del SOC al municipi de Salt i de Girona.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
L'activitat formativa que el CIFO de Salt porta a terme es basa fonamentalment en la impartició d'accions de formació per a l'ocupació, específiques, de qualitat i adaptades a les necessitats de les persones, de les empreses i dels territoris. Amb aquestes accions es pretén oferir la formació teòrica i pràctica necessària per assolir o millorar les competències professionals que afavoreixin la inserció o la reinserció laboral de les persones que hi participen, treballadors o treballadores en situació d'atur o ocupats inscrits com a demandants o millora d'ocupació a les oficines de Treball.

El CIFO de Salt centra la seva activitat formativa en aquelles especialitats que corresponen a ocupacions altament demandades pels sectors econòmics i que, tanmateix, compten amb una escassa oferta formativa en el conjunt del territori de Catalunya.

Les àrees de referència dels CIFO de Salt són:
  • Fabricació i construccions metàl·liques
  • Indústries alimentàries
  • Metodologia docent 
 
Destinataris:
Joves, Dones, Professionals/entitats, Emprenedors, Persones que busquin feina, altres.

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Inscripció a la corresponent Oficina de Treball del SOC com a demandant de feina o de millora professional.

Inscripció als cursos oferts pel CIFO de Salt in situ, o bé per e-mail a l’adreça del CIFO-Salt.

Superar el procés de selecció
Servei públic i gratuït.
Àmbit territorial:
Salt
Comarca Gironès
Província Girona
Àmbit d’actuació:
Economia i treball
Formació
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.)
Centre d’Innovació i Formació Ocupacional de Salt
C/ Alfons Morè,  1
Salt 17190

Telèfon: 972 405 570
Adreça electrònica: cifo_salt.soc@gencat.cat

Horari: De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores