Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Programa d'Orientació Laboral per a persones perceptores de la Renda Mïnima d'Inserció. Fundació Intermèdia


Definició servei:
La Fundació Intermedia és una fundació sense ànim de lucre que neix el 2012 fruit de la convergència de diverses organitzacions del tercer sector social, IReS, SURT, SUARA (i en un primer moment FIAS), amb una llarga trajectòria d’acció social per a la millora de l’ocupació, especialment dels grups i persones que es troben en situacions de major vulnerabilitat.

La Fundació Intermedia està inscrita en el “Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”, sota el número 08-0427. L’article 3 dels Estatuts (Fines: Annex 31 Constitució Fundació Intermedia) exposa que la Fundació neix per a promoure la col·locació i la inserció laboral de les persones, especialment de les que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral, amb la voluntat de ser una eina professional de qualitat, solidària i responsable, per al desenvolupament personal, la millora de l’ocupació i de l’ocupabilitat de les persones. La finalitat principal es concentra en els següents finalitats d’interès general:

  • Creació d’una agència de col·locació.
  • La col·locació, intermediació i recol·locació laboral per a facilitar l’ocupació i millora de l’ocupabilitat de les persones, especialment d’aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat social i laboral.
  • Afavorir processos de millora i desenvolupament professional orientant i assessorant sobre la trajectòria professional i la definició d’objectius i estratègies personals de canvi i millora professional.
  • Actuar com agència de col·locació oferint serveis d’assessorament i recolzament a les empreses, organitzacions i entitats en tots aquells aspectes relacionats amb la gestió de l’ocupació i del lloc de treball, que facilitin la incorporació, recol·locació i la millora professional de les persones, especialment dels grups més vulnerables.
A partir de la creació de la nova Fundació (2012) les quatre entitats fundadores traspassen tots els serveis relacionats amb la inserció laboral i endeguen un camí conjunt a partir del qual tota nova sol·licitud es fa ja a partir de la nova Entitat.

A nivell de solvència tècnica, recordem que les quatre Entitats fundadores d’Intermedia disposen d’una àmplia trajectòria de més de 30 anys en l’atenció a persones demandants d’ocupació no ocupades. La principal font de finançament dels programes desenvolupats han estat subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya a partir del Fons Social Europeu però també observem com alguns s’han dut a terme gràcies a Ajuntaments, Consorcis públics o, directament, del propi Fons Social Europeu.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Programa Mesures d'acompanyament RMI ( Renda Mínima Inserció).

L’Estratègia General d’Intervenció recull quatre moments, fases o processos clau. Aquests són:

1)      Acollida i diagnòstic: Recepció de les persones al programa donant-ne informació, detectant les demandes, ajustant expectatives i establint el compromís de participació.

L’acollida es complementa amb una entrevista individual que ens permeti recollir aspectes de la persona atesa (com ara currículum formatiu i laboral, situació socioeconòmica, posicionament, competències transversals, etc.. ) que ens permeti establir l’encaix entre les seves demandes i l’oferta del programa.

Objectiu: Recollir i analitzar la informació necessària per poder fer un bon diagnòstic de les competències afavoridores i inhibidores per a la inclusió i l’ocupabilitat per tal que la persona pugui establir el seu pla vital o projecte professional  (personal i ocupacional).

2)      Desenvolupament del Projecte Professional: Inclou Balanç de Competències com a pas previ de la definició del projecte professional i del Pla d’Acció (objectius a curt, mig i llarg termini).

3)      Seguiment i assoliment del Pla d’acció.

Objectiu: Desenvolupar de les accions que han de portar a les usuàries i usuaris l’assoliment dels objectius establerts.

Les accions es poden desenvolupar mitjançant sessions individuals o grupals segons s’escaigui complimentades amb tutories de seguiment i avaluació. La fase finalitza amb l’assoliment dels objectius del Pla d’Acció. En cas negatiu, cal tornar a definir aquest de manera realista en funció del bagatge competencial i la situació psicosocial (Fase 2).

4)      Intermediació amb empresa: Objectiu d’aconseguir la complicitat de les empreses en el procés de millora competencial i inserció laboral. Aquest punt es treballarà amb major profunditat a l’apartat 4. Relació amb el Teixit Empresarial.

Aquest procés no és, pròpiament dita, una acció seqüencial, sinó un eix transversal que acompanya el desenvolupament de les 3 fases o processos anteriors


Persones destinatàries:
Població amb dificultats socials i/o econòmiques.
Persones que busquin feina (ocuptas i/o aturats)
Persones que cobrin la Renda Mínima d'Inserció (RMI).

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc):
Persones aturades, perceptores de RMI, inscrites al SOC com a Demandant d'Ocupació No Ocupat.
Derivació des de Serveis Socials del Municipi. Fitxa de derivació.
Servei gratuït.
Empreses del territori amb necessitat d'ocupar places de treballadors i treballadores.

Àmbit territorial:
Salt
Derivacions des de Consorci Benestar Social Gironès.

Àmbit d’actuació:
Economia/Treball
 

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.) :
FUNDACIÓ INTERMÈDIA SALT
Tècnica de Referència: Adriana Goti Gisbert
Hotel d'Entitats de Salt. Despatx 1.05
C/ Sant Dionís, 42
Salt 17190
Telèfon: 972 242 472
Adreça electrònica:
a.goti@fundaciointermedia.org

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, i de dilluns a dijous de 14.30 a 17.00 hores.