Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Servei d’acollida. Càritas Salt.

Definició servei:
Acollim i atenem les persones que s’apropen a Caritas, intentant que les respostes afavoreixin al màxim la seva autonomia. Procurem que accedeixin als serveis socials públics o a altres serveis de Caritas per ajudar-les a afrontar la  situació en què es troben. De manera puntual, aquest servei també valora possibles aportacions econòmiques per pal·liar necessitats bàsiques.

Objectius: detectar situacions d’exclusió, atendre’ls, escoltar-los i conjuntament trobar solucions.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Tècnic d’acollida de 24 hores setmanals de dedicació.

Funcions: entrevistes individuals, registre en base de dades, seguiment dels casos, coordinació amb serveis socials i d’altres entitats.

Persones destinatàries:
Població  en situació de risc, majoritàriament persones immigrants en situació irregular amb especial vulnerabilitat.

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Requisits: Trobar-se en situacions de precarietat econòmica.

Accés: directe o mitjançant derivacions des de Serveis Socials, altres entitats, autoderivacions, xarxa de contactes.

Àmbit territorial:
Salt

Àmbit d’actuació:
Atenció social i salut
Relacional/comunitari.
Assistencial.

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Hotel d’Entitats
C/ Sant Dionís, 42 – Despatx 107
Salt 17190

Telèfon: 972 242 472

Adreça electrònica:

Horari: dimarts i dimecres de 9:30 a 14.00 h i de 15.00 a 19.0 hores.