Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Àrea de Formació-IDFODefinició servei:
L’Institut per el desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (IDFO), és una fundació privada sense ànim de lucre, creada l’any 1993 per la UGT de Catalunya, com a instrument tècnic que contribueix a facilitar l’adaptabilitat dels treballadors/es als nous escenaris del mercat laboral, a on cada vegada més la qualificació professional esdevé un element estratègic.

Proporciona a les treballadores i treballadors eines i instruments que els permetran l’adquisició de competències, habilitats i coneixements adreçats a la millora permanent de la qualificació professional.

L’IDFO és l’instrument dedicat a gestionar plans de formació i orientació derivats de les polítiques actives d’ocupació, promoure la investigació en metodologies de formació,  amb l’objectiu de millorar les capacitats professionals i ocupabilitat de treballadors i treballadores.

Acreditacions:

L’IDFO disposa de les següents acreditacions:

-          Centre certificat per Applus respecte la norma UNE – ISO 9001-2008.

-          Fundació privada registrada en la Generalitat amb el número: 679.

-          Centre Col·laborador del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la  Generalitat de Catalunya.

-          Centre homologat pel Ministerio del Interior per la formació pels treballadors/es del sector de Seguretat Privada i per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

-          Centre homologat per la Direcció General de la Guardia Civil per a la formació de Guardes Particulars de Camp i especialitats.

-          Centre acreditat per la Direcció general de Transports del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per la impartició de formació en el CAP de transports.

-          Gestor dels Plans de Formació Continuada de la UGT de Catalunya des de 1994.

-          Centre IT Academy de Microsoft per a la certificació de MOS.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
FORMACIÓ

FORMACIÓ CONTÍNUA

Plans de formació adreçat a millorar les competències professionals dels treballadors en actiu, especialitzar-se en la seva professió i capacitar-se en tècniques específiques. S’ofereixen cursos presencials, teleformació, distància i mixtos.

A Catalunya la formació professional contínua es desenvolupa mitjançant dues línies d’actuació complementàries: els plans intersectorials i els plans sectorials.


FORMACIÓ PER A TREBALLADORS EN ATUR

Cursos de caràcter presencial on, a més de les competències professionals tècniques, s’incideix amb aspectes complementaris com competències socials i actitudinals dels alumnes. Es potencien totes aquelles activitats que tenen a veure amb oficis, i ocupacions amb oportunitats en el mercat laboral. Aquests cursos també ofereixen la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses.


FORMACIÓ PRIVADA i/o BONIFICADA


L’IDFO posa a disposició de les empreses l’amplia experiència en formació per tal de donar la millor resposta a les necessitats de formació en particular de cada una.


Per això posa a la seva disposició el  servei de consultoria en formació bonificada a fi de fer la detecció de necessitats de formació, dissenyar el pla de formació , seleccionar als experts més adequats i realitzar la gestió administrativa de tot el procés. La formació bonificada es pot realitzar tant en l’empresa com en el centre de formació. La modalitat dels cursos poden ser presencials o a distància.


També ofereix cursos privats presencials o a distància.


R + D + I


IDFO participa en les accions complementàries i d’acompanyament a la formació del Consorci per a la Formació contínua. A través d’aquesta via es pretén millorar l’eficàcia dels sistemes de formació professional continua, fomentant la recerca sobre aspectes diversos del mercat de treball, la seva repercussió en els sistemes productius i les necessitats específiques de formació que se’n deriven. Tot plegat, amb la finalitat d’elaborar productes i eines innovadores que ens permetin incidir en la millora de la formació continuada.

Persones destinatàries:
Població en general
Persones que busquen feina (ocupades i/o aturades).

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Per fer la inscripció a cursos cal accedir a la pàgina web (www.idfo.com).

Cursos subvencionats: formació contínua, formació ocupacional

Àmbit territorial:
Comarca Gironès
Província de Girona

Àmbit d’actuació:
Formació
Orientació

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
IDFO
Coordinadora Comarques Gironines
Persona de referència: Montse Bagué Pietx
C/ Sant Agustí, 32
Girona 17003

Telèfon: 972 48 56 37
Adreça electrònica: mbague@idfo.com

Horari: de dilluns a dijous de 9:00 -14:00 hores  i de 15:00 -18:00 hores. Els divendres de 9:00 -15:00 hores.