Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Àrea d'Orientació -IDFO


Definició servei:
IDFO

L’Institut per el desenvolupament de la Formació i l’Ocupació, és una fundació privada sense ànim de lucre, creada l’any 1993 per la UGT de Catalunya, com a instrument tècnic que contribueix a facilitar l’adaptabilitat dels treballadors/es als nous escenaris del mercat laboral, a on cada vegada més la qualificació professional esdevé un element estratègic.

Proporciona a les treballadores i treballadors eines i instruments que els permetran l’adquisició de competències, habilitats i coneixements adreçats a la millora permanent de la qualificació professional que els possibilita accedir i mantenir una ocupació de qualitat, així com promocionar en la seva carrera professional.

L’IDFO és l’instrument dedicat a gestionar plans de formació i orientació derivats de les polítiques actives d’ocupació, promoure la investigació en metodologies de formació,  amb l’objectiu de millorar les capacitats professionals i ocupabilitat de treballadors i treballadores.

Acreditacions:

L’IDFO disposa de les següents acreditacions:

  • Centre certificat per Applus respecte la norma UNE – ISO 9001-2008.
  • Fundació privada registrada en la Generalitat amb el número: 679
  • Centre Col.laborador del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la  Generalitat de Catalunya.
  • Centre homologat pel Ministerio del Interior per la formació pels treballadors/es del sector de Seguretat Privada i per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • Centre homologat per la Direcció General de la Guardia Civil per a la formació de Guardes Particulars de Camp i especialitats.
  • Centre acreditat per la Direcció general de Transports del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per la impartició de formació en el CAP de transports.
  • Gestor dels Plans de Formació Continuada de la UGT de Catalunya des de 1994.
  • Centre IT Academy de Microsoft per a la certificació de MOS.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
ORIENTACIÓ

  • Programa d'Orientació i Acompanyament a la Inserció 
  • Espais de Recerca de Feina
1) PROGRAMA D’ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ

El Programa té com a objectiu posar a l’abast de les persones demandants de feina un seguit de recursos d’orientació que les situïn en una posició millor en front de la recerca de feina. Es tracta d' un seguit d’actuacions que afavoreixen la presa de decisions i la manera d’afrontar els canvis que fan referència a la professió, formació o projecte de vida laboral. Les accions que configuren l'itinerari del  Programa  d’Orientació tenen per objectiu acompanyar a les  persones  en  el  procés  de definició del seu projecte professional per la millora de la seva ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de competències.

Accions que configuren l’itinerari:

ACCIONS INDIVIDUALS:

- TUTORIA INICIAL: té per objectiu determinar, junt amb el/la demandant, les circumstàncies, l’entorn  socioeconòmic, les motivacions, interessos  i  disponibilitat  per encarar un procés d’orientació.

- TUTORIA DE SEGUIMENT: acompanyament o seguiment individualitzat de la persona demandant en el procés de recerca de feina.

- TUTORIA DE TANCAMENT: Consisteix a valorar amb la persona participant els objectius assolitsACCIONS GRUPALS:

Basat en un disseny modular on es combinen una sèrie d’accions entre si per dissenyar uns itineraris que s’adeqüin a les necessitats de cada persona, els mòduls són independents uns dels altres permetent un programa flexible.

-COMPETÈNCIES CLAU PER  A L'OCUPABILITAT

Conjunt de mòduls adreçats a analitzar la situació del context laboral per facilitar la presa de consciència així com detectar i treballar possibles resistències de la persona envers el mercat laboral i identificació de competències de base i transversals.

 -ANÀLISI DE L'OCUPABILITAT

Conjunt de mòduls adreçats a definir l'objectiu professional i a determinar el nivell d'ocupabilitat d'una persona en relació amb les ocupacions que busca feina.

-RECERCA DE FEINA

Conjunt de mòduls de caràcter instrumental adreçats a desenvolupar competències per la recerca de feina: Canals de recerca de feina, currículum i carta de presentació,  entrevista de selecció i proves psicotècniques

TREBALLA A EUROPA:

Objectiu: valorar l’opció de treballar dins l’Espai Econòmic Europeu. Informació de les eines i recursos xarxa Eures.

L’ÚS DE LES EINES INFORMÀTIQUES PER LA RECERCA DE FEINA:

Objectiu: aprendre a utilitzar les noves tecnologies i fer-ne ús en la recerca de feina .

REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS EN EMPRESA

Objectiu:  desenvolupar  competències  professionals  en  relació  amb  una  ocupació  en concret  i  en  un  entorn  laboral  real,  com  a  adequació  i  preparació  a  una  possible contractació.2) ESPAIS DE RECERCA DE FEINA

El programa té com objectiu promoure la recerca de feina organitzada i sistemàtica, optimitzant l’ús de canals, recursos i eines de recerca de feina i adaptant les candidatures dels seus participants a les ofertes del mercat de treball adequades al seu perfil professional, per tal de preparar la incorporació al mercat de treball de les persones participants.

S'ofereix atenció personalitzada, un espai d'intercanvi entre les persones participants i els professionals d'orientació i plataforma amb accés directe als diferents portals de feina. Inclou dos tipus de serveis:

-RECERCA ACTIVA DE FEINA

Es treballa la recerca activa de feina grupalment i de forma individual a través dels diversos portals d'ocupació, optimitzant les candidatures dels participants i millorant-ne l’autonomia.

-INICIACIÓ A LA NAVEGACIÓ PER INTERNET

Aquestes sessions formatives tenen com a objectiu que les persones participants aprenguin a utilitzar els portals d’ocupació a Internet per optimitzar la recerca de feina.

Persones destinatàries:
Població en general

Persones que busquen feina (aturades i inscrites al SOC).

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Persones aturades inscrites al SOC. Derivació des de les Oficines de Treball del SOC, exceptuant el servei de Recerca Activa que poden accedir persones ocupades o aturades inscrites al SOC.

Àmbit territorial:
Comarca Gironès
Província Girona

Àmbit d’actuació:
Economia i treball
Formació
Orientació

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
IDFO
C/ Sant Agustí, 32
Girona - 17003

Programa d'Orientació i Acompanyament a la Inserció

Tècnica de referència: Montse Alabert Rius

Adreça electrònica: malabert@idfo.com

Telèfon: 972 48 56 37Espais de Recerca de Feina

Tècnics de referència: Víctor Bobis Figuerolas i

Núria Rocadembosch Pujolar

Adreça electrònica: vbobis@idfo.com i


Telèfon: 872 50 46 32Horari: de dilluns a dijous de 9:00 -14:00 hores i de 15:00 -18:00 hores. Els divendres de 9:00h a 15:00 hores.