Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Oficina Tècnica d'Acció Comunitària i Inclusiva (OTACI)


Definició:
L'Oficina Tècnica va néixer com a dispositiu tècnic de dinamització, impuls i assessorament en la implementació dels Plans Locals d'Inclusió Social (PLIS) a nivell local. Amb el procés de fusió dels PLIS i els Plans de desenvolupament Comunitari, les Oficines Tècniques passen a ser els dispositiu tècnic que té l'encàrrec de dinamitzar, coordinar i supervisar el procés d'elaboració, implementació i avaluació del nou Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva (PLACI). Actualment l'OTACI del Gironès-Salt està formada per tres professionals: una sociòloga, un Treballador Social i un coordinador. Aquests professionals són els encarregats de desenvolupar les funcions que té encomandes: 
✔Lideratge tècnic i operatiu del PLACI 
✔Coordinació i dinamització d'espais de participació del PLACI 
✔Impuls de les accions comunitàries i inclusives en el marc del PLACI 
✔Coordinació amb altres equips i serveis especialitzats 
✔Diagnosi, planificació, disseny i execució de projectes, seguiment i avaluació 
✔Concreció de les accions als barris i dinamització comunitària 
✔Suport metodològic i assessorament tècnic a les àrees de l’ens local que impulsin accions des de        l’enfocament inclusiu i comunitari 
✔Anàlisi de dades estadístiques i qualitatives 
✔Disseny, planificació i realització d'estudis de necessitats locals en l'àmbit social 
✔Elaboració de plans estratègics sectorials (educatius, d'habitatge....). 
✔Disseny, planificació i implementació de processos participatius locals en diversos àmbits. 

Destinataris:
✔Famílies
✔Infància
✔Joves
✔Gent gran
✔Dones
✔Població nouvinguda
✔Població en risc d´exclusió social

Les accions de l'OTACI també s'adrecen a la població en general. Alhora, altres dels destinataris de les nostres accions són els professionals i els representants polítics municipals.

Edats de les persones destinatàries:
No procedeix

Procediment d'accés: 
Qualsevol professional que vulgui posar-se en contacte amb l'OTACI pot fer-ho directament (veure les dades de contacte). Els nostres serveis són gratuïts.

Abast territorial:
✔ Salt
✔ Gironès

Àmbit d'actuació:
✔ Lleure/educació no formal
✔ Educació formal
✔ Cultura
✔ Relacional/comunitari
✔ Atenció social
✔ Laboral
✔ Ciutadania i participació
✔ Residencial
✔ Espacial/territorial
✔ Salut. Benestar emocional
✔ Salut. Alcohol, drogues, tabac i altres addiccions
✔ Salut. Alimentació saludable
✔ Salut. Salut bucodental
✔ Salut. Salut sexual i reproductiva

Les funcions d'assessorament, estudis, planificació estratègica....de l'OTACI es poden desenvolupar en qualsevol dels àmbits d'intervenció

Contacte:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Carrer Riera de Mus, 1. Girona. 17003.
Telèfons: 972 20 19 62 i 972 23 51 05
Referents: Zarahy Trejo Pérez i Eduard Baster
Correu electrònic: pla.inlcusio@cbs.cat