Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

SIAD

Definició:
Servei d’informació, assessorament i orientació sobre tots aquells temes puguin ser d’interès o afecten a les dones per a la promoció dels seus drets i oportunitats en diferents àmbits.
 Ofereix:
-Orientació i assessorament jurídic i /o psicològic en relació a qualsevol tema que pugui ser del seu interès. 
-Informació general sobre recursos, serveis, ajuts i activitats d’interès per a les dones del territori. 
-Dinamitzar espais de trobada i participació per potenciar la participació de la dona en la vida sociocomunitària.
-Organització d’activitats i tallers de sensibilització i prevenció en matèria de gènere o de discriminació per raó de gènere o orientació sexual. Aquests tallers s’imparteixen als centres educatius o amb grups de dones.
- Disseny i implementació de programes i accions que tinguin per objectiu contribuir a l’eradicació de la violència masclista. 
- Disseny i implementació d’accions que tinguin per objectiu la promoció de l’igualtat efectiva entre homes i dones, amb especial atenció a dones que puguin trobar-se en situació d’exclusió o en clara desavantatge social. 
-Suport tècnic a l’elaboració de plans d’igualtat municipals d’acord als eixos d’actuació del Pla d’ Igualtat i Gènere del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. 
- Suport i col·laboració amb d’altres serveis implicats en el suport a dones en situació de violència masclista.

Destinataris:
Dones

Edat de les persones destinatàries:
16-29
30-64
65 i més anys

Procediment d'accés:
Es tracta d’un servei descentralitzat d’abast comarcal amb seu central a Salt i diversos punts d’atenció situats als diferents municipis de la comarca. Cal cita prèvia sol·licitant-la per telèfon.
Servei gratuït per a totes les dones o grups de dones que necessitin informació, assessorament o suport en matèria de gènere, igualtat i/o violència masclista. En aquest darrer supòsit s’ofereix atenció psicològica de manera gratuïta de cares a gestionar el necessari procés de recuperació per a dones que l’hagin patit.
L’accés tant al servei d’informació i orientació jurídica com al servei d’assessorament psicològic es pot realitzar per derivació del referent de serveis socials o de manera directa mitjançant cita prèvia als telèfons de contacte. 

Abast territorial:
 Salt
 Gironès

Àmbit d'actuació: Atenció social
 Ciutadania i participació
 Salut. Benestar emocional.
Relacional/comunitari

Contacte:Informació seu central del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Carrer Riera de Mus 1A. Girona. 17003
Telèfon: 972 20 19 62
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.

Serveis Socials de Salt
Temporalment situats a l'Oficina Local d'Habitatge
Telèfons: 972 235 105 i 972 011 656.
Correu electrònic: siad@girones.cat
Horari: a determinar. Atenció amb cita prèvia